讲中国历史,看历史知识,尽在利来国际娱乐平台网

古代妃子侍寝为何用被子包着抬进去?难道没穿衣

来源:利来国际娱乐平台2017-10-30 11:25:54责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】侍寝,指帝王的嫔妃进御。是一件关系到帝王后嗣血脉的事情。皇帝会根据自己的兴致选择妃子侍寝。侍寝的人员包括已封的妃嫔、宫女、面首。特殊情况下会有官员上献的女子,赠…

shìqǐn,zhǐwángdepínfēijìn shìjiànguāndàowánghòuxuèdeshìqíng huánghuìgēndexìngzhìxuǎnfēishìqǐn shìqǐnderényuánbāokuòfēngdefēipín gōng miànshǒu shūqíngkuàngxiàhuìyǒuguānyuánshàngxiànde,zèngsòngde xiàngxìnjiākànqīnggōngyǐngshìdeshíhòu,miàndōuhuìyǒuzhèyàngdeqíngjiē,pínfēishìqǐndeshíhòu,dōushìwánzǎo穿chuān,yóutàijiānyòngbèibāozhe,zhíjiētáidàohuángdelóngchuángshàng me,qīngcháodehòugōngzhìzhōng,fēiwéidìngyàoguāngzheshēnshìqǐnne?

dàishìqǐnguòchéngbìngjiǎndān,shìqǐngōngzuòdetàijiānhuìzhǔnbèicānpán,miànyǒuduōpái,guǒhuángméishímexìngzhì,便biànshìràngtàijiān,guǒyǒuxìngzhì,jiùrènfānlái,fāndàoshuíjiùshìshuí 

<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>侍</rb><rt>shì</rt><rb>寝</rb><rt>qǐn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>包</rb><rt>bāo</rt><rb>着</rb><rt>zhe</rt><rb>抬</rb><rt>tái</rt><rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>去</rb><rt>qù</rt>?<rb>难</rb><rt>nán</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt><rb>没</rb><rt>méi</rt><rb>穿</rb><rt>chuān</rt><rb>衣</rb><rt>yī</rt>

dàolewǎnshàng,huánghuìzǎozǎodeshuìjiào,dànshìhuìyòngbèigàizhùquánshēn,huìlòuchūxiǎotuǐ,ránhòuděngzhe hòufēizàidefángjiāntuōguāng,yòngbèiguǒhǎo,jiùbèidàohuángdefángjiān,ràngzhīcónglóngjiǎozuàn,ránhòujiùle chùshěngluèwànduō  érwéishímeyàozhèyàngyàozhèyàngzuòne?

cháodài,hòugōngfēishāhuángdeshìqíngyǒushēng hěnnánbǎozhènghòugōngměiréndōuméiyǒubèijǐngwèn yóushìnánmíngchéndehòudài,zuìyǒunéngchūxiànhángshìjiàn qīngcháozhōngqián,yǒudewénpín hěnduōwénrénshòudàoleqiānlián,bèishāhàizhězàishǎoshù zhèxiēréndehòudàiduìhuángshuōshìhènzhī,menyǒunéngshāhuáng 


<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>侍</rb><rt>shì</rt><rb>寝</rb><rt>qǐn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>包</rb><rt>bāo</rt><rb>着</rb><rt>zhe</rt><rb>抬</rb><rt>tái</rt><rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>去</rb><rt>qù</rt>?<rb>难</rb><rt>nán</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt><rb>没</rb><rt>méi</rt><rb>穿</rb><rt>chuān</rt><rb>衣</rb><rt>yī</rt>

yīn,wéilebǎozhùhuángdeānquán,hòugōngshìqǐndōuguāngzheshēn jìngshìfángduìhuángfángshìdeguǎnfēichángyán,wéilefángzhǐhuángzòngguò,dǎozhìshēnruò shìqǐndefēimenshìnéngzàihuángqǐngōngguòde 

qiěliándàizàihuángqǐngōngdeshíjiānyǒuguīdìng guǒdàoleshíjiān,使shǐhuángshàngxiǎng jìngshìfángdetàijiānmenhuìjiāngfēitáizǒu,yóuzhèfāngmiànshìzhì,suǒjiùliánhuángnài 

mewènjiùsuízhīérláile,guǒxìngláileyuèjīngzěnmebàn?rènyóuhuángchuǎnghóngdēngme?dāngránhuì 

hàndàideshíhòu,tǎngruòpínfēimenzàizhètiānfāng便biànle,jiùhuìzhǎotàijiānguòlái,ràngzàidetóushàngyònghóngyánliàodiǎnshàngdiǎn ,děnghuángdàoláideshíhòu,kànjiànzhèbiāo,yǒurénjiùhuìxǐnghuángjīntiānshìláizhè huángnǎo,zhīdàojīnfēishìqǐn,便biànhuìdàopínfēimendegōngzhōng 


<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>侍</rb><rt>shì</rt><rb>寝</rb><rt>qǐn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>子</rb><rt>zǐ</rt><rb>包</rb><rt>bāo</rt><rb>着</rb><rt>zhe</rt><rb>抬</rb><rt>tái</rt><rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>去</rb><rt>qù</rt>?<rb>难</rb><rt>nán</rt><rb>道</rb><rt>dào</rt><rb>没</rb><rt>méi</rt><rb>穿</rb><rt>chuān</rt><rb>衣</rb><rt>yī</rt>

guǒshìláiyuèjīng,pínfēimen怀huáiyùnleyòugāi?zàizhòngnánqīngdedài,guǒzhīdào怀huáideshìnánháiháishìhái,huánghuìpéizàifēideshēnbiān dāngrán使shǐzhīdàole,huánghěnshǎohuìzhèmezuò,jìngguójiāshìcáishìfàngzàiwèide yīn,hòufēi怀huáiyùn,bāndōushìtàijiānguòwèn wéilemiǎnzhèshíhòuhuángránduìchūyàngdeyàoqiú,yǒuháidepínfēijiùhuìzàishǒushàngdàiméijīnjièzhǐ,chuánjīngjièzhīde zhuīběnyuán,huòzhèháishìzuìzǎojièzhǐdeyuán 

qīngdàihòufēiruò怀huáiyùn,jiāngláiháizhǎodiēshìwèn,dànhuángtóng,shìxiǎng怀huáijiù怀huáide tàijiāncuīzhōngwán,fēimiànduìhuáng,dǎozhechūbèi tàijiānzàiyòngfēngguǒzhe,bèidàoménwài zǒngguǎnsuíhòujìnlái,wèn: liúliú? huángshuōliú,jiùliú,ruòshuōliú,zǒngguǎnjiùchūlái,zhǎozhǔnfēiyāozhījiānmǒuchùxuéwèi,wēiwēiróuzhī,shímedejiùliúchūláile,zhèjiàoréngōngyùn guǒyùnchénggōng,jiùzuòrénliúshǒushù 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科