讲中国历史,看历史知识,尽在利来国际娱乐平台网

汉武帝之所以能登上皇位:全靠母亲的“阴险善断”

来源:利来国际娱乐平台2017-11-13 11:30:12责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】汉武帝如何登上皇位:中国的皇帝不少,但有作为的实在不多。在这为数不多的有作为的皇帝里,汉武帝算是出类拔萃的一个。汉武帝能登上皇帝的宝座,在很大程度上靠了他母亲阴…

hàndēngshànghuángwèi:zhōngguódehuángshǎo,dànyǒuzuòwéideshízàiduō zàizhèwéishùduōdeyǒuzuòwéidehuáng,hànsuànshìchūlèicuìde hànnéngdēngshànghuángdebǎozuò,zàihěnchéngshàngkàoleqīnyīnxiǎnshànduàn tǎngruòméiyǒuqīnqiǎomiàoyīngduìgōngzhōnghuódequánzhīzhēng,néngzàizhèxiǎnèdehuánjìngshēngcúnxiàláijiùshìwànxìngle,háinéngshētánshímedānghuáng!

hàndeqīnxìngwáng wàigōngjiàowángzhòng,shìhuáirén(jīnshǎn西xìngpíngxiàndōngnán) wàichūshēnwángshì,míngzāngér,shìyuányànwángzāngdesūn zāngérjiàgěiwángzhòng,shēnglenánliǎng,zhǎnghòuláijiùshìhàndeqīn zāngérwángzhòngwèinéngbáitóuxiélǎo wángzhònghòu,zāngérgǎijiàtiánshì,shēngleliǎngér:tiánfén tiánshèng zhèliǎngrén,biéshìtiánfén,chénglehànjiātiānxiàdefēngyúnrén zhèshìhòuhuà 

zāngérdezhǎng,hòuláidewángrén,ruòànzhīhòucháodexuǎnxiùguī,liánhuánggōngdeménjìn,biéshuōnéngdānghuángtàihòule,yīnwéiwángrénjìngōngqiánjiùjiàgěilejiàojīnwángsūnderén,érqiěháishēngxiàleér zāngérjiāngwángrénjiàchūhòu,yòuhòuhuǐle wéishímene?yīnwéiyǒusuànmìngxiānshēngduìzāngérshuō:deliǎngérjiāngláidìngguì jīnwángsūntōngrénér,deérgēnzhenéngguì?shì,guǎn婿jīnwángsūnfǎnduì fèn,yìngshìjiāngwángréncóngjīnjiāyàolehuílái,sòngjìnletàiliúdegōngzhōng 


liúhěnhuānwángrén,wángrénliánwéishēnglesānnán wángrén怀huáizhenánháishí,duìliúshuō:mèngjiàntàiyángtóude怀huáibào mèng,shìrènréndōuzhèngyǒuhuòzhèngde,yīn,cháodàidehòugōngpínfēi,zuòlèimèngdejiùbiéduō,mènglóng怀huái,mènglóngshàngshēnděngděng me,zhèshìfǒushìzhǒngyāochǒngdeshǒuduànne?zhīyǒuzuòmèngzhěxīnzhīmíngle liútīnglehěngāoxìng,zhēnjiǎqiělùn,zhèzhǒnghuàtīngláizǒngshìshūde,yīnwéishìdehòudàiya 便biànduìwángrénshuō:hěnhǎo,zhèshìxiánggāoguìdezhēngzhào 

wángrénshēngxiàdezhèér,jiùshìdǐngdǐngmíngdeliúchè liúchèshàngwèichūshēng,hànwénjiàbēng,liúwèi,shìwéihànjǐng liúdānglehuáng,huánghòubáoshì,zhèngchǒngàizhedequèwéishēnglesānér:liúróng,liú,liúè shì,jǐngzhīliúróngwéitài wángrénshēngdeérliúchèbèifēngwéijiāodōngwáng 

liúróngbèiwéitài,guì,běnxiǎnguì ,zhèwèixìng,xīnxiōngzhǎi,jǐnhuǐle,háiliánlèileér jǐngyǒujiějiě,zàigōngzhōnghěnyǒuyǐngxiǎngdezhǎnggōngzhǔliúpiáo liúpiáoyǒuér,jiùshìhòuláichuánshuōliúchèyàozhùjīncángzhīdewèiājiāo liúpiáoxiǎngājiāojiàgěitàiliúróng,jiāngláihǎodānghuánghòu háoyóujiùjuéle juéājiāodeyuányīnshìchī,shìyīnwéigōngzhōngshǎopiāoliàngdepínfēi,quánkàoliúpiáodeyǐnjiànhuòjièshàoérdàohànjǐnglínxìng,使shǐhànjǐngnéngzhuānchǒng juéleliúpiáo,jiùwéishùlezhànshèngderén 

liúpiáobèijué,dāngrángānxīn érdāngchéngtàifēi,mezhìshǎodāngwángfēiā,shìzhuǎnérzhǎowángrén,yàojiāngājiāojiàgěiliúchè wángrénshēnzhīliúpiáodeshì,zhèngchóupānshàngne,jiànliúpiáozhǎoshàngménlái,shàngyīng zhèshíhòu,gānghǎohuánghòudebǎozuòkōngchūláile báohuánghòuyīnwéi,jǐngduìyòuhuān,bèifèile 

hòugōngdepínfēimenshuíxiǎngzuòshàngzhèbǎozuòne?deérwéitài,yīngshìhuánghòubǎozuòzuìjìnderén hànjǐngxiǎngwéihòu,yīncéngyàoqiú:bǎiniánzhīhòu,wàngnéngshàndàipínfēishēngdeér liàojìngránxīnxiōngxiázhǎiyīng,zhèràngjǐnghěnshēng hòuzhuānquáncánhàiliúshìzōngdejiāoxùn,méiwàng 


zàizhèhuánghòubǎozuòdemíngzhēngànduózhōng,liúpiáodezuòyòngxiǎnchūláile yǒuhuì,jiùyàoshuōdeshì
yǒuhuì,jiùyàochēngzànwángréndexiánshū yáng,jǐngtīngduōle,liánxiǎngdàowángréncéngduìshuōguòmèng怀huáideshì,shìduìwángréndehǎogǎnyuèláiyuèduō dànshuíwéihòu,jǐngháishìdìngzhǔ jiùzàijǐngyóujuédeshíhòu,wángréngěilezhìmìngde 

wángrénqínzòng,jièdāoshārén ànzhǎoláiwèihángdeguān,yàojiànjǐngwéihòu zhèguānshìtóunǎojiǎndānderén,háiwéiwángréngěilejiàxiàngshàngdene shìshàngzòujǐngshuō:xiànzàihuánghòuwèikōngquē,deérshìtài,guì,yīnqǐngwéihuánghòu jǐngshízhèngzàitǎoyàn,zhīshìháiwèizuòér,tīnglezhèhángguāndehuà,shàngrán,dào:suànshímedōng西,hòuzhèyàngdeshìshìnéngshuōdema?dāngjiùjiāngzhèhángguānzhǎnle shālehángguān,jǐngháijiěhèn,wéihángguānzhīsuǒzhèyàngzuòshìhòuzhǐ使shǐde,wènqīnghóngzàobáijiùjiāngtàiliúróngfèiwéilínjiāngwáng yóurènshíqīnggōngzhōngdexiǎnè,zhōngchīlerènxìngérwéideguǒ,zàinǎotòngzhōng 

,jǐng便biànwángrénwéihòu,wángréndeérliúchèwéitài wángréndemèimèijiàoér,shìsuíwángréndàojìntàigōngde,bìngwéitàiliúshēngle4ér hàndeshì,értàizǎo,fǒu,zhīshìfǒuhuìcānzhèchǎnghòuzhīzhēng?érsuǒshēng4jiēfēngwéiwáng wángrénjiěmèiháizhēnyīnglesuànmìngxiānshēngdehuà:dōushìguìzhīrén wángrénwéihuánghòu,dewángxìnzhānleguāng,bèifēngwéigàihóu 

hòuyuánsānnián,jǐngbēng shí,wángrénwéihòu9niánle liúchèwèi,shìwéihàn,zūnwánghuánghòuwéitàihòu liúchèdāngshànghuánghòu,zhēnshìréndào,quǎnshēngtiān,jǐndewàizāngérbèizhuīzūnwéipíngyuánjun1,zāngérxiānhòusuǒjiàdewángjiātiánjiā,quándōudēngtiān,bèifēnghóudejiùyǒu3rén 


wángtàihòujiàgěijīnwángsūnshí,shēngyǒu,yuēshìwéilemiànba,shìzhíduìmánzhe yǒunánxiànghǎodejiàohányān,liǎngrénqīnshí,hányānjiāngshìgàole tīnghòujǐnjiàodiūmiàn,fǎnérwèn:zhèshìwéishímezǎogào?

hànshàngpàiréntànmíngjīnwángsūnérdezhùchùhòu,dàishàngsuícóngzuòzhechēqiánwǎngyíngjiē menhánghàohàodàngdàngláidàozhèrénjiādeménkǒu,zhèjiārénjiànguòzhèyàngdezhènshì,xiàzhīsuǒcuò,érréngàncuìduǒláile hàndesuícónghǎoróngjiāngzhǎodào,chūménlái hànjiàngǎnmángxiàchēzhànzàichēpángduìshuō:jiě,duǒzheā?shì,jiāngzǎihuígōngzhōng,wángtàihòuxiàngjiàn wángtàihòuméixiǎngdào,ránnéngqiánsuǒshēngdeérxiàngrèn,bàotóutòng hànqīnduānzhejiǔbēi,xiàngdeqīnbiǎoshìzhù bìng qiánqiānwàn,sānbǎirén,gōngtiánbǎiqīng,jiǎ,  hànhòudàitóngjiějiě,liánwángtàihòudōujiàowài,shìgǎnxièhàndào:zhèshízàirànghuángfèile 

wángtàihòuyuánshuòsānnián(qián131) zòngguāndeshēng,yǒuhòurénpíngjiàshì yīnxiǎnshànduàn  zàihànjǐngyóujuéshígěizhìmìngděngshǒuduànláikàn,zhèyàngdepíngjiàwéiguò huòzhě,yòngjīntiāndehuàláishuō,suànshì qiángrén ba 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

 • 三国历史:曹操一生最喜欢的一个美丽女俘是谁?

  其实,曹操一生最喜欢的女俘虏大概应该是他手下败将袁绍的儿媳妇甄氏。这甄氏是历史上最有名的中山美女,也是袁绍儿子袁熙的妻子。不想正当曹操打败袁绍准备享受战利品的时候,却被他儿子曹丕捷足先登,就要到手的梦详情>>

  2017-11-13 09:47:20
 • 刘邦能从汉中杀回关中刘备为什么不能?

  刘邦面对的关中和刘备蜀汉面对的关中是完全不同的格局和形势。按照约定,本来应该先入咸阳者为王。刘邦从南阳沿商洛,过武关,进入关中地区。此时的关中已经没有多少秦军主力,因为秦军主力都被吸引在今天的冀鲁豫交详情>>

  2017-11-13 09:36:42
 • 解密:刘备如何败光了家底以至于诸葛亮如履薄冰

  公元219年,在经过汉中之战以后,刘备的事业达到了顶峰。就在这一年,刘备正式称王,这也宣告着与曹操的分庭抗礼。但是刘备的事业并没有持续多久,在不到4年的时间里,刘备败光了自己的家底。以至于其子刘禅继位详情>>

  2017-11-13 09:36:39
 • 历史揭秘:诸葛亮和老好人鲁肃的差距在哪里?

  不细读历史,不会发觉鲁肃的智慧,因为写历史的儒生不可能领悟到鲁肃的智慧。三国演义里的鲁肃当然更是个呆直的老实人而已!其实,鲁肃一点也不呆直!赤壁之战胜利后,鲁肃从前方回来,孙权亲自去迎接他,然而鲁肃并详情>>

  2017-11-13 09:36:37
 • 一代名相留给子孙的唯有吃醋 全因太怕老婆!

  在1369年前的今天,公元648年8月18日(农历七月廿四),唐初名相房玄龄逝世。房玄龄,(579年~648年),别名房乔,字玄龄,是中国唐朝时的开国宰相。房玄龄在随李世民征战时,凡王府书檄,驻马即成详情>>

  2017-11-12 20:00:09
 • 他被疑穿越到古代差点成为历史上最牛叉的皇帝!

  中国古代讲究的是忠孝节义,忠字排在第一位,说明是否忠于官家、忠于皇帝是衡量一个人品格的最基本条件。但凡事无绝对,当一个王朝行将就木,内部矛盾十分尖锐,而统治者又无能为力的时候,忠这个道德判断标准就会被详情>>

  2017-11-12 20:00:05
 • 乾隆觉得父亲是失败者 所以他花光了清朝积蓄

  根据史料记载,康熙和乾隆去避暑山庄狩猎的总次数在100次左右,毕竟清朝建立前这个部落就是游牧民族,狩猎也算是老本行,承德避暑山庄可以减少夏季的酷暑又可以狩猎让皇室子孙不忘本,按理说帝王家应该常去才对,详情>>

  2017-11-12 20:00:02
 • 汉献帝各方面都很优秀 为何扭转不了局面?

  兴平元年,公元194年,汉献帝13岁,此前因董卓之乱、李傕郭汜之乱,已经颠沛流离几年。李傕郭汜打败了王允吕布,掌握朝政。李傕郭汜占领长安时,关中三辅地区尚有百姓数十万户,李傕等人纵兵抢劫,百姓困苦不堪详情>>

  2017-11-12 19:58:34
 • 浅谈真实的关羽:喜欢妇人的程度不亚于曹孟德

  武神、忠义化身、无敌坚韧的个性,这是人们对他普遍的印象。历史上真实的关羽究竟是什么样呢?因《三国志》作者陈寿“尊曹抑刘”的倾向,关羽的传记不足千字,可以确定的是,关羽是一员勇猛详情>>

  2017-11-12 19:58:31

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科